Informacja
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Fundacji Wolność od Religii
(wydana na podstawie art. 13 i 14 RODO)
DLA KLIENTA SKLEPU FUNDACJI

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wolność od Religii, ul. Fryderyka Chopina 41 lok. 2, 20-023 Lublin, NIP: 7123267431, KRS: 0000403073, REGON: 061356560.
  2. W ramach przetwarzania przez Fundację Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani uprawnienia do:
  • dostępu do jego danych, ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Fundacja przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu wykonywania wykonania umowy i w związku z jej zawarciem. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem umownym. W przypadku odmowy podania danych Fundacja nie będzie mogła realizować swoich obowiązków, wynikających z umowy. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: ?RODO?). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Fundacji, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych przetwarzających dane na podstawie zawieranych przez Fundację umów powierzenia spełniający wymogi związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Fundacja nie stosuje wobec Pana/Pani danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w Fundacji co do zasady przez okres obejmujący terminy przedawnienia, wynikające z przepisów: Kodeksu cywilnego, Ordynacji podatkowej oraz innych przepisów podatkowych, nie dłużej jednak, niż przez okres niezbędny do celów, dla których dane są przetwarzane.

Produkt dodany do ulubionych