Informacja
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Fundacji Wolność od Religii
(wydana na podstawie art. 13 i 14 RODO)
DLA KLIENTA SKLEPU FUNDACJI

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wolność od Religii, ul. Fryderyka Chopina 41 lok. 2, 20-023 Lublin, NIP: 7123267431, KRS: 0000403073, REGON: 061356560.
  2. W ramach przetwarzania przez Fundację Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani uprawnienia do:
  • dostępu do jego danych, ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Fundacja przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu wykonywania wykonania umowy i w związku z jej zawarciem. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem umownym. W przypadku odmowy podania danych Fundacja nie będzie mogła realizować swoich obowiązków, wynikających z umowy. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: ?RODO?). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Fundacji, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych przetwarzających dane na podstawie zawieranych przez Fundację umów powierzenia spełniający wymogi związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Fundacja nie stosuje wobec Pana/Pani danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w Fundacji co do zasady przez okres obejmujący terminy przedawnienia, wynikające z przepisów: Kodeksu cywilnego, Ordynacji podatkowej oraz innych przepisów podatkowych, nie dłużej jednak, niż przez okres niezbędny do celów, dla których dane są przetwarzane.

Produkt dodany do ulubionych

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej.