Naszą misją jest ochrona praw osób bezwyznaniowych oraz obrona przed religią. Promujemy ateizm i opartą na naukowej weryfikacji wizję świata. Bronimy konstytucyjnej zasady rozdziału kościoła od państwa oraz przeciwdziałamy praktykom dyskryminacyjnym wobec grupy bezwyznaniowej.

Fundacja Wolność od Religii działa na rzecz realnego rozdziału kościoła od państwa oraz ochrony praw osób bezwyznaniowych. Występujemy w obronie tych, którzy doświadczają dyskryminacji z powodu swojego światopoglądu.  Organizujemy kampanie społeczne, w tym billboardowe. Od pierwszej kampanii w 2012 roku z hasłami "Nie zabijam. Nie kradnę. Nie wierzę" i "Nie wierzysz w Boga? Nie jesteś sam" obalamy fałszywe przekonania na temat ateistów,  prowokujemy dyskusje w mediach i zmieniamy świadomość Polaków.

Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz tu https://wolnoscodreligii.pl/

Od 2014 roku prowadzimy projekt Równość w Szkole https://rownoscwszkole.pl Oferujemy m.in. poradnictwo i wsparcie prawne dla osób doświadczających naruszeń wolności sumienia, indoktrynacji i wymuszania praktyk religijnych w szkołach, przeciwdziałamy wykluczeniu, w tym w dostępie do lekcji etyki. Na stronie projektu znajdziesz wiele informacji merytorycznych, w tym prawnych dotyczących wolności wyznania w szkole publicznej oraz materiały: raporty z badań ankietowych, odpowiedzi na często zadawane pytania, wzory pism interwencyjnych, ulotki, plakaty czy materiały dydaktyczne.

NASZA WIZJA TO:

  • Polska, w której rozdział Państwa od Kościoła nie jest wyłącznie teoretyczny.
  • Polska, w której władza zachowuje bezstronność w sprawach światopoglądowych.
  • Polska, w której wyznanie jest sprawą prywatną każdego obywatela.
  • Polska, w której edukacja publiczna pozbawiona jest indoktrynacji (na rzecz myślenia krytycznego i kształtowania postaw obywatelskich).
  • Polska, w której instytucje publiczne są neutralne światopoglądowo i politycznie.

NASZE CELE NA ROK 2021:

W 2021 r. obchodzimy 10-lecie istnienia fundacji i aktywnego działania na rzecz społeczności bezwyznaniowej, wolności i praw obywateli i obywatelek, a także rzeczywistego rozdziału kościoła od państwa. W kwietniu przeprowadziliśmy kampanię outdorową pod hasłem Nie dajemy wiary. Dajemy wolność. Polska rzeczywistość nie oszczędza nas i przed nami jeszcze wiele bitew. Właśnie teraz, gdy tak operatywnie podsycane są wzajemne animozje, musimy konsekwentnie wspierać świecki światopogląd i tych wszystkich, którym odmawia się pełni praw. W naszej kampanii stawiamy na najważniejszą wartość każdego obywatela ? wolność. Chcemy o tym przypominać, o wolności mówić i o nią walczyć.

INTERWENCJE, WSPARCIE, PORADNICTWO I EDUKACJA OBYWATELSKA, czyli codzienna działalność fundacji. Zysk ze sprzedaży w sklepie fundacji przeznaczymy na wzmocnienie naszej codziennej działalności czyli monitoringu nadużyć dotyczących rozdziału kościoła od państwa i wolności sumienia, poradnictwo i wsparcie dla naszych beneficjentów i interwencje w instytucjach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa publicznego (projekt Równość w Szkole).

DLACZEGO PROJEKT RÓWNOŚĆ W SZKOLE JEST WAŻNY?

Większość przesyłanych do fundacji próśb o pomoc dotyczy problemów w szkołach i przedszkolach. Rozporządzenie MEN z 14.IV.1992 r. wprowadzające do szkół katechezę, stworzyło warunki do dyskryminacji, indoktrynacji i wymuszeń udziału w praktykach religijnych i katechezie, sankcjonuje m.in. możliwość modlitwy na wszystkich lekcjach w szkole, odwoływania lekcji z okazji wyjścia do kościoła (rekolekcje) czy stanowi katechetę członkiem Rady Pedagogicznej (ma wpływ na sytuację osób wypisujących się z katechezy, kształt uroczystości szkolnych etc.).

Rozporządzenie stanowiło też bezpośrednio nierówności, wprowadzając religię do przedszkoli bez żadnej oferty dla osób, które nie życzą sobie katechizacji dzieci, wymagane minimum 7 uczniów prowadzi do nierówności w dostępie do lekcji religii mniejszościowych i etyki, co zmienił nieznacznie wyrok ETPC. Poprawił się nieco dostęp do etyki, ale utrzymują się systemowe nierówności, często katecheza jest wpisywana w plan automatycznie, a lekcje etyki uczniowie i rodzice muszą wywalczyć. Niezapisanie się na religię łączy się z niedogodnościami jak ?okienka?, oczekiwanie na zajęcia w późnych godzinach, szykanami. Nie wszystkie szkoły oferują etykę, w niektórych lekcje te prowadzi katecheta.

Są szkoły publiczne, gdzie odprawia się modlitwę na matematyce (domniemanie, że wszyscy uczniowie sobie tego życzą to nieporozumienie w warunkach szkoły publicznej i złamanie konstytucyjnego prawa do nieujawniania światopoglądu). Setki szkół mają patrona ? postać religijną, samych szkół im. Jana Pawła II jest ponad 1500, co często łączy się z wystrojem placówki, religijnym charakterem uroczystości, indoktrynacją i przemocą symboliczną. 

Sytuacja polityczna od 2015 r. wiąże się z dalszymi niekorzystnymi dla mniejszości bezwyznaniowej zmianami. Funkcjonowanie tej grupy w szkolnictwie po 1989 r. nie było łatwe, problemy narastają zarówno w wyniku pogłębiania się wieloletniego procesu wkraczania katolickich treści i porządków do publicznego szkolnictwa, jak i intensyfikacji zjawisk w rezultacie ostatnich zmian politycznych, personalnych, instytucjonalnych i prawnych. Reorganizacja oświaty i polityka oświatowa MEN oraz części dyrektorów szkół, a czasem samorządu dopełniają obrazu. Przykładem są działania ?ewangelizacyjne? krakowskiej kurator, list mazowieckiego kuratorium do szkół, gdzie starania o organizowanie religii w niedotkliwy sposób (bez ?okienek? dla niezainteresowanych) przedstawiono jako dyskryminację katechetów (!) czy skarga nadzwyczajna ministra sprawiedliwości wobec korzystnego wyroku sądu dla nauczycielki prześladowanej za opór wobec przemocy symbolicznej. Zmieniają się treści programów nauczania i formy działań oświatowych, np. status edukacji antydyskryminacyjnej (z rozporządzenia MEN w sprawie wymagań wobec szkół wykreślono obowiązek ?działań antydyskryminacyjnych obejmujących całą społeczność szkoły?), wychowanie seksualne jest na cenzurowanym, a program ?wychowania do życia w rodzinie? to w istocie religijna indoktrynacja.

Problemem, który staramy się rozwiązywać jest niska kultura prawna i organizacyjna szkół oraz brak zrozumienia wobec potrzeb i praw rodziców i uczniów. Dyrektorzy i wychowawcy organizują nieraz lekcje religii czy rekolekcje nie znając lub łamiąc treści rozporządzenia, które te sprawy reguluje czy zapisów prawnych dotyczących neutralności religijnej i światopoglądowej instytucji i władz publicznych oraz odnoszących się do wolności sumienia. Zdarza się, że dyrektorzy, nauczyciele, czy przedstawiciele władz celowo łamią prawo, będąc przekonani, że łamanie wolności sumienia jest słuszne. W obydwu przypadkach potrzebne są interwencje oraz wsparcie dla pokrzywdzonych. Uczniowie i rodzicie nie wiedzą często na jakie akty prawne się powołać, jakich argumentów użyć i jak skutecznie rozmawiać i korespondować ze szkołą oraz jak skarżyć krzywdzące działania szkoły do organów nadzorczych, taka pomoc jest wysoko ceniona. Czasem w opresyjnej społeczności potrzebne są interwencje w imieniu osób, które potrzebują zachować anonimowość.

Jednocześnie w sytuacji kryzysu demokracji i wzmacniania autorytarnych form rządu o cechach narodowo ? katolickich należy się spodziewać dalszego zmniejszenia skuteczności interwencji o charakterze formalnym, prawnym, przyjęta linia będzie ważniejsza od obowiązującego prawa, a prawo będzie zapewne zmieniane w kierunku mniejszej ochrony praw człowieka i mniejszości. Tym bardziej potrzebne są więc działania zwiększające świadomość oraz mobilizujące społeczności lokalne i szkolne do oddolnych i solidarnych działań, do wzajemnego wsparcia i wspólnego oporu. Wiele osób czuje się w swojej walce niepewna, zagubiona i osamotniona, chcemy to zmienić, pomagając osobom o podobnych problemach odnaleźć się w tej sytuacji, m.in. stymulując empatię, solidarne działania rodziców i uczniów, a także kładąc w poradnictwie większy nacisk na skuteczność samodzielnych interwencji w szkołach i instytucjach.

JAKIE KAMPANIE SPOŁECZNE PRZEPROWADZILIŚMY?

Pierwsza w Polsce ateistyczna kampania billboardowa z 2012 roku. Podjęliśmy w niej walkę z fałszywym i szkodliwym przekonaniem, że moralność wymaga religijnych fundamentów.

To drugie hasło z pierwszej ateistycznej kampanii billboardowej z 2012 roku. Tym plakatem pomogliśmy wielu ateistom wyjść z szafy.

W 2013 roku zwracaliśmy uwagę na to, że - podobnie jak wielu obywateli demokratycznych państw i społeczności - jesteśmy całkowicie przekonani o konieczności poszanowania wolności sumienia i wyznania.

Już w 2013 roku przypominaliśmy o konstytucyjnej zasadzie rozdziału kościoła od państwa. Ostrzegaliśmy: jeśli Konstytucja nie jest przestrzegana w tym zakresie, również inne prawa obywatelskie mogą zostać naruszone.

Niewierzących przybywa i szkoły muszą respektować ich prawo do lekcji etyki. Hasłami w kampanii społecznej ?Równość w szkole? z 2016 roku, zrealizowanej na terenie woj. lubelskiego, były często spotykane wypowiedzi dyrektorów szkół, pracowników oświaty czy samych rodziców.

Przemoc symboliczna wobec uczniów bezwyznaniowych, przebieg katechizacji, sposób organizacji rekolekcji, coraz częściej łączy się z wywieraniem wobec nich presji. W 2017 roku stanęliśmy w ich obronie, także w ramach projektu "Równość w szkole".

W 2016 roku pokazaliśmy, że nie zgadzamy się na zawłaszczanie Polskości przez hierarchów, działaczy i polityków katolickich. Mamy prawo do ateistycznego światopoglądu, domagamy się równych praw i szacunku.

Kampania społeczna z 2018 roku była wyrazem sprzeciwu wobec postępującej klerykalizacji kraju. Ostrzegaliśmy, że Polska zmierza w niebezpiecznym kierunku: autorytarnego państwa wyznaniowego.

W kampanii społecznej przeprowadzonej wiosną 2019 roku przypominaliśmy, jak ważna jest nauka jako narzędzie objaśniania świata. Zachęcaliśmy do afirmacji rozumu.

Produkt dodany do ulubionych